eminus@eminus.pl

+48 12 307 22 50


Szkolenia stworzone w ramach projektu „Energia kompetencji” realizowanego z Priorytetu IX POKL, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. E-kontenty stworzone zgodnie z metodycznymi wytycznymi MEN.


Szkolenie powstało w ramach projektu Szkoła Liderów Konsultacji Społecznych, dzięki której wybrani przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu będą przygotowywani do pełnienia roli specjalistów i propagatorów idei konsultacji społecznych.


Szkolenie stworzone w ramach projektu Gminowo miało na celu zwiększenie aktywności młodzieży w życiu społeczności lokalnej. Projekt zwracał szczególną uwagę na znaczenie społecznej kontroli obywateli nad pracami samorządu lokalnego oraz zachęcał do aktywnego udziału w wyborach samorządowych (następne odbędą się...


Kurs zrealizowany w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” realizowanego w ramach Działania 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka,...


Kurs zrealizowany w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” realizowanego w ramach Działania 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka,...