eminus@eminus.pl

+48 12 307 22 50

Realizowane projekty UE

Jesteśmy kompetentnymi i godnymi zaufania partnerami w realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (m.in. unijnych). Dzięki naszym zasobom i doświadczeniu wspólnie z Państwem bieżemy odpowiedzialność za ich pomyślny przebieg i wskaźniki.

Poniżej opisane zostały projekty, których realizację oraz utrzymanie wskaźników w całości powierzono naszej firmie.Archiwum

Działanie 8.2 POIG

2014/2015 “METRONIC SYSTEMS – Wdrożenie innowacyjnej w skali europejskiej platformy B2B w celu automatyzacji procesu wymiany danych i informacji z partnerami biznesowymi”

W ramach tego projektu EMINUS przygotowuje narzędzia informatyczne służące do tworzenia projektów systemów pomiarowych, przepływu oraz zarządzania ich realizacją. Naszym zadaniem jest umożliwić płynną wymianę informacji pomiędzy inżynierami, przedsiębiorstwem przemysłowym, podwykonawcami odpowiedzialnymi za dostawę sprzętu i montaż.

W tym celu przy użyciu środowisk programistycznych node.js, Unity3D i HTML5 tworzymy, dostępny za pomocą Internetu, system zawierający: generator projektów instalacji pomiarowych 3D, aplikator pozwalający na walidację projektów oraz dobór sprzętu pomiarowego oparty o 300 fizycznych algorytmów, symulujących warunki przepływu różnorakich mediów, system aukcyjny dla dostawców, system wymiany i akceptacji projektów oraz dokumentów pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w projekt.

W realizacji niemniejszego projektu dbamy szczególnie o dopasowanie produktów do specyfiki branży naszego Klienta. Ich przygotowanie konsultujemy z praktykami inżynierii i zarządzania pomiarami w przedsiębiorstwach oraz ze środowiskiem uczelni technicznych.

 

Metronic Systems

Działanie 8.1 POIG

2009/2010 “Eminus – innowacja w elearningu”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1 Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, osi priorytetowej 8 Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W ramach projektu powstał zaawansowany system do zdalnej edukacji i zarządzania wiedzą. Cechą wyróżniającą system jest jego modułowa budowa zapewniająca kompleksowość e-usług związanych z edukacją, wymianą informacji i szkoleniami, zarówno dla MŚP, korporacji, organizacji pozarządowych jak i dla szkolnictwa wszystkich szczebli. System składa się z platformy elearningowej, generatora kursów elearningowych i elektronicznego dziennika ucznia. Dostępne są na niej kursy: z obsługi platformy elearningowej oraz metodologii elearningu (w dwóch wersjach: samouczek i kurs realizowany w grupach z nauczycielem zdalnym).

Platforma EMINUS

 Specjalista ICT w edukacji szkolnej

Jesteśmy autorem i pomysłodawcą projektu Specjalista ICT w edukacji szkolnej, którego celem było przystosowanie kwalifikacji zawodowych 90 nauczycieli do nowych potrzeb rynku edukacyjnego oraz upowszechnienie wśród 900 pracowników kadr systemu oświaty kształcenia opartego o ICT. W celu realizacji projektu nawiązaliśmy współpracę wielosektorową (firma – placówka doskonalenia – organizacja pozarządowa) z następującymi podmiotami: Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates – niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli. Główny koordynator projektu, odpowiedzialny m.in. za utrzymanie jakości metodycznej szkoleń stacjonarnych i zgodności całości realizacji z prawem oświatowym: Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej – organizacja skupiająca doświadczonych specjalistów w dziedzinie badań, pozyskiwania funduszy, doradztwa i psychologii organizacji. Fundacja IBRAS przejęła odpowiedzialność za rozliczenie i ewaluację poszczególnych zajęć i całość projektu.

Projekt Specjalista ICT w edukacji szkolnej skierowany był do nauczycieli z województwa śląskiego i miał na celu podniesienie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w procesie nauczania i uczenia się.

Specjalista ICT w edukacji szkolnej

 

 


Edukacja kulturalna (konkurs MKiDN)

Jesteśmy partnerem projektu Eduk@tor Kultury, który realizowaliśmy wspólnie z Federacją Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Projekt był skierowany do animatorów kultury pracujących z dziećmi i młodzieżą z małych miejscowości do 50 tys. mieszkańców, którzy – ze względu na miejsce zamieszkania – nie mają dostępu do wysokiej jakości pomocy dydaktycznych w dziedzinie edukacji kulturalnej oraz utrudnioną możliwość udziału w specjalistycznych szkoleniach z tego zakresu. W ramach projektu został opracowany nowoczesny podręcznik do edukacji kulturalnej w formie tradycyjnej oraz multimedialnej, zawierający scenariusze zajęć, warsztatów lekcyjnych, oraz kurs elearningowy, które animatorzy mogli wykorzystywać w swojej codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. Materiały te będą zostały udostępnione na stronie projektu www.edukatorkultury.pl, oraz przekazane nieodpłatnie uczestnikom projektu, bibliotekom, świetlicom, gminnym ośrodkom kultury z obszaru województwa małopolskiego.